Božansko Srce Isusovo prikazujem Ti po Bezgrešnom Srcu Marijinu sve molitve, djela i trpljenja ovoga dana u jedinstvu sa svim nakanama na koje se Ti sâm neprestano žrtvuješ na oltaru. Osobito Ti ih prikazujem na nakane preporučene članovima Počasne straže za ovaj mjesec i ovaj dan. Jednako tako i na nakane Udruženja kojem pripadam, za sve njegove članove i za moju braću općenito.