Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi:

Izjava o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka

Kćeri Srca Isusova kao Voditelj zbirke osobnih podataka članova Počasne straže, obavještava Vas da se Vaši osobni podatci ispunjavanjem ove prijavnice prikupljaju i da će biti obrađeni.

Članstvo u Počasnoj straži je dragovoljno. Kako bi se ostvario status člana, ispitanik je obvezan pružiti određene osobne podatke koje Udruženje prikuplja o svojim članovima. Neprihvaćanje Izjave i/ili nepružanje traženih podataka za posljedicu ima odbijanje prijavnice.

Prilaganjem slike potpisa s vaše osobne iskaznice potvrđujete autentičnost Vaših osobnih podataka te dajete privolu na ovu Izjavu. Slika potpisa koristit će se isključivo u te svrhe (provjera autentičnosti podnositelja prijavnice te pružanje privole na Izjavu). Prihvaćanjem Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka s prijavnice, ustupljenih udruženju Počasne straže kao korisniku putem mrežne stranice.

Ustupljeni osobni podatci bit će upotrebljavani u svrhe koje su ovdje izričito navedene: za vođenja evidencije članstva te za službene obavijesti Udruženja (dostavljanje informacija, ponuda i materijala članovima), kao i za kontaktiranje Udruženja s članovima (prema potrebi). Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Vaši su osobni podaci zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku kod ovlaštenih osoba. Prikupljenim podacima pristup imaju samo ovlaštene osobe. Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen.

Vaše obrađene podatke čuvat ćemo dok traje vaš status člana, također i kao arhivsku građu udruženja Počasne straže.

Udruženje će s Vašim osobnim podatcima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi (EU) o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Udruženje Počasne straže poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka trećoj strani, osim svojim izvršiteljima obrade radi provedbe osnovnih aktivnosti vezanih uz djelatnosti Udruženja. Vaši osobni podatci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim u slučaju kada za to postoji zakonska osnova.

Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno od nje odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole ili podnošenje prigovora možete podnijeti putem pisanog zahtjeva na poštansku adresu ili e-poštom. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo Vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku. Jednako tako, možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka su Kćeri Srca Isusova, centar Počasne straže za Hrvatsku.

Kontakt podaci
Adresa: Samostan Kćeri Srca Isusova,
Trg hrvatskih branitelja 8a, 47 206 Lasinja, Hrvatska
E-pošta: kotakt@pocasnastraza.com

Zadržavamo pravo izmjena i ispravke ovog dokumenta. Molimo vas da se uputite na ovu stranicu s vremena na vrijeme, kako biste imali pregled novih informacija.