STATUTI UDRUŽENJA


NADBRATSTVA POČASNE STRAŽE PRESVETOG SRCA ISUSOVA

(Sata prisutnosti pred Srcem Isusovim)

ČLANAK 1. Uvod
 1. Sat Prisutnosti pred Srcem Isusovim, drugim nazivom Počasna straža Presvetoga Srca Isusova, javno je i sveopće udruženje vjernika.
 2. Sjedište se Udruženja nalazi u samostanu Pohođenja Marijina u Paray-le-Monialu.
 3. Udruženje je vođeno prema sadašnjim Statutima i važećim zakonikom Kanonskog prava.
ČLANAK 2. Ciljevi

Udruženje predlaže zajednici svojih članova da iskazuju trajno bogoštovlje SLAVE, LJUBAVI I NAKNADE Srcu Isusovu koje nas je ljubilo sve do toga da se jednom dalo vidljivo raniti kopljem na drvu križa te nevidljivo svakoga dana zaboravom, nezahvalnošću i grijesima ljudi.
Zato Udruženje posebnije ima u vidu:

 • posvetiti svoje članove probodenom Srcu Isusovu, izvoru iz kojega trebamo crpsti da bi dosegli istinsko poznavanje Isusa Krista te dublje iskusili njegovu ljubav (Benedikt XVI., Pismo glavnom poglavaru Družbe Isusove od 15. svibnja 2006.)
 • pozvati ih na dužnost naknade prema ovom Presvetom Srcu ranjenom našim grijesima
 • ukorijeniti njihov život osobne vjere kao apostolski život, a njihove profesionalne aktivnosti ukorijeniti u ljubav koja ih posvećuje i sjedinjuje s Isusom. To je smisao izraza pobožnost Presvetom Srcu
 • pozvati ih također na veću i svjesnije življenu bratsku ljubav.
ČLANAK 3. Uzori

Savršeni je uzor njihove prisutnosti pred Kristom Spasiteljem, živućem posred ljudi, dan članovima u herojskoj prvoj počasnoj straži – Mariji, Ivanu i Magdaleni koji su bili prisutni na Kalvariji i svjedoci udarca koplja. Također i zato što su prikazujući Gospodinu, u napuštenosti njegove uzvišene žrtve, prinijeli prvine bogoštovlja ljubavi i naknade što Udruženje posebno predlaže svojim članovima, a Crkva svim kršćanima (zborna molitva sv. mise u čast Presvetom Srcu Isusovu).

ČLANAK 4. Sat straže

Zato članovi izabiru jedan sat u danu, nazvan sat prisutnosti ili sat straže tijekom kojega su pozorni na Isusa Krista prisutnog u svetohraništu. Njemu prikazuju uobičajene dužnosti toga sata bez da ih i u čemu mijenjaju sjedinjujući taj prinos s njegovim velikim prinosom na križu: prinosom Krvi i Vode proisteklih iz njegovog ranjenoga Srca koji je prikazan od svih svećenika što slave misu u tom istom satu po cijelom svijetu.

Članovi Udruženja također mogu izabrati dodatni sat prisutnosti (po izboru) nazvan sat milosrđa, na nakanu određene duše, određene obiteljske ili društvene zajednice: u duhu naknade ili prošnje. Kako bi si osigurali molitve svih članova, mogu preporučiti ove nakane centru (mjesnom, biskupijskom ili nacionalnom) koji će upisati inicijale na satnik milosrđa.

ČLANAK 5. Euharistija
 1. Članovi Sata prisutnosti Srcu Isusovu ispovijedaju posebnu ljubav i poštovanje prema presvetoj Euharistiji, posadašnjenju Isusove žrtve za ljude i sakramentu njegove trajne prisutnosti na zemlji.
 2. Zato će se oni truditi često sudjelovati na sv. misi i ako je moguće, pristupati sakramentalnoj pričesti, pripremajući se na nju redovitom sakramentalnom ispovijedi. Ukoliko to nije moguće, pričestit će se barem duhovno.
 3. Klanjateljima božanske Euharistije također se preporuča česti posjet Presvetom Sakramentu i mjesečni sat klanjanja.
ČLANAK 6. Liturgijska slavlja
 1. Liturgijska je proslava Presvetog Srca lsusova, koju je sam Isus zatražio preko sv. Margarete Marije, glavni blagdan Djela. Članovi je slave s gorljivošću i vrlo svečano. Za nju se pripremaju, koliko je moguće, devetnicom ili trodnevnicom tijekom koje će primiti sakrament pomirenja.
 2. Ostali blagdani su sljedeći:
  1. prva Počasna straža
   • Gospa žalosna (15. rujna)
   • sv. Ivan apostol i evanđelist (27. prosinca)
   • sv. Marija Magdalena (22. srpnja)
  2. zaštitnici Udruženja
   • Gospa od Presvetog Srca (posljednja subota u svibnju)
   • sv. Josip zaručnik Djevice Marije (19. ožujka)
   • sv. Franjo Asiški (4. listopada)
   • sv. Franji Saleški (24. siječnja)
   • sv. Margareta Marija Alacoque (16. listopada)
 3. Članovi će jednako tako biti pažljivi da slave svetkovinu lsusa Krista, Kralja svega stvorenja, blagdan bezgrešnog Srca Marijina (dan nakon svetkovine Srca lsusova), kao i prve petke svakoga mjeseca.
ČLANAK 7. Štovanje Srca Isusova
 1. Na Veliki petak oko 16 sati, u pretpostavljeno vrijeme udarca kopljem, članovi se u duhu okupljaju pod križem kako bi nebeskom Ocu prikazali Krv i Vodu što su potekle iz rane Srca lsusova, na nakane sv. Crkve.
 2. Mjesec lipanj posvećen Srcu lsusovom članovi slave javno, koliko je moguće, ili barem privatno.
 3. Tamo gdje je javna vježba prvog petka u mjesecu moguća poželjno je da se sastoji od sv. mise na kojoj se članovi okupljaju, a na kraju koje se podijeljuju mjesečne kartice Djela.
ČLANAK 8. Upis

Da bi postali dio Udruženja potrebno je :

 1. biti primljen bilo od generalnog upravitelja, bilo od poglavarice samostana družbe Pohoda Marijina u Paray-le-Monialu, bilo od jednog od nacionalnih, mjesnih upravitelja ili od propisno ovlaštenih odgovornih osoba.
 2. biti upisan (prezime i krsno ime) u registar Udruženja koji se čuva kod odgovornih osoba.
 3. redovito obavljati sat straže koji je izabran.

Potvrda primanja dana je, po mogućnosti, svakom članu te potpisana od njega.
Imena članova upisana su u registar. Također, imena mogu biti upisana i oko Srca lsusova na satniku Udruženja, tamo gdje je izložen.

Niti jedna od obveza koju su članovi preuzeli ne obvezuje pod grijeh.

ČLANAK 9. Prekid članstva

Članstvo u Udruženju prestaje bilo odustajanjem bilo isključenjem od strane generalnog, nacionalnog ili biskupijskog upravitelja, nakon savjetovanja sa svojim Vijećem. To vrijedi kod postojanja opravdanog i teškog razloga, osobito u slučajevima i okolnostima predviđenima prema kanonskom kodu 316 zakonika Kanonskog prava. Zadržavši pravo mogućnosti žalbe crkvenom autoritetu prema Pravu, isključenje i njegovi razlozi bit će priopćeni pismeno.

ČLANAK 10. Vijeća Udruženja
 1. Na čelu Udruženja uspostavljena je generalna uprava potpomognuta od nje odobrenog tajništva. Trenutno je sjedište Udruženja samostan Pohođenja Marijina u Paray-le-Monialu. Glavna je uprava sačinjena od generalnog upravitelja i Generalnog upravnog vijeća koje se sastoji od generalnog upravitelja, poglavarice samostana Pohođenja Marijina u Paray­le-Monialu te nacionalnih upravitelja. Kada generalni upravitelj treba započeti neku radnju, kada mu je potrebno mišljenje ili suglasnost Vijeća vodeći računa o geografskim udaljenostim, može ili sazvati Vijeće ili pismenim putem provesti savjetovanje.
 2. Samo Generalno vijeće Udruženja može valjano uspostaviti biskupijski ili nacionalni centar, uvijek uz pismenu suglasnost biskupa biskupije u kojoj je centar uspostavljen.
 3. Mjesni centri su skupine članova stvorene pri jednoj zajednici (župa, kapelanija ili redovnička zajednica) te su povezane s najbližim biskupijskim centrom, uz suglasnost nacionalnog ili biskupijskog upravitelja.
 4. Sastav Nacionalnog vijeća mora biti odobren od Generalnog vijeća Udruženja. Sastav Biskupijskog vijeća mora odobriti Nacionalno vijeće ili u slučaju odsutnosti Generalno vijeće Udruženja.
ČLANAK 11. Upravitelji
 1. Generalni upravitelj zadužen je da međusobno povezuje različite centre te da među članovima održi trajnu izmjenu ljubavi i molitve. Bdije oko uređivanja i širenja priručnika. Promiče obavješćivanje unutar i izvan Udruženja različitim sredstvima komunikacije koja drži prikladnima, među kojima eventualno i povremeno glasilo. Kad to okolnosti zahtijevaju, generalni će upravitelj okupiti ili se pismeno posavjetovati s nacionalnim upraviteljima ili u slučaju odustnosti, s biskupijskim upraviteljima. Generalni je upravitelj svećenik izabiran od Generalnog vijeća Udruženja i potvrđen od Papinskog vijeća za laike (kan.317 ZKP-a CIC) . Njegov mandat traje šest godina i može se obnoviti.
 2. Nacionalni upravitelji imaju za poslanje promicanje razvoja i jedinstva Udruženja u zemljama svoje nadležnosti te bdijenje nad zajedništvom s drugim nacionalnim centrima. U tu će svrhu jednom godišnje obavještavati generalnu upravu o životu Udruženja u svojim zemljama. Nacionalni upravitelji imenovani su od biskupa biskupije u kojoj je smješten nacionalni centar, na određeno vrijeme, prema mjesnim propisima ili običajima, na prijedlog Nacionalnog vijeća nakon savjetovanja s Generalnim vijećem Udruženja i na temelju suglasnosti njihovih vlastitih ordinarija. Priopćenje o imenovanju upućuje se Generalnoj upravi.
 3. Biskupijski upravitelji imaju za poslanje poticati i podupirati osnivanje mjesnih centara u župama te također i kod drugih kršćanskih zajednica, oblikovati i voditi mjesne upravitelje. Organiziraju i predsjedaju povremenim okupljanjima odgovornih osoba i članova Udruženja u svojim biskupijama. Biskupijski upravitelji imenovani su od dijecezanskog biskupa na određeno vrijeme, u skladu s važećim mjesnim propisima, na prijedlog Biskupijskog vijeća, nakon savjetovanja s nacionalnim upraviteljem.
 4. Naslov mjesnog upravitelja dan je svim župnicima, rektorima, kapelanima, vjeroučiteljima ili drugim osobama koje su na čelu nekog mjesnog centra. Njihov je glavni zadatak upisati ili dati upisati u Registar nove članove te predsjedati ili organizirati slavlja Udruženja. Imenovani su od biskupijskog ili nacionalnog upravitelja, a u slučaju njihove odsutnosti, od generalnog upravitelja, uvijek uz suglasnost mjesnog ordinarija.
 5. Naposljetku, neke od odgovornih osoba (promicatelji / promicateljice) posebno obvezane malom grupom članova, mogu biti imenovane od mjesnog upravitelja ili u slučaju njegove odsutnosti od biskupijskog, nacionalnog ili generalnog upravitelja.
 6. Sve odgovorne osobe od svog upravitelja primaju pismenu potvrdu (diplomu) o svom poslanju.
ČLANAK 12. Sveta misa za članove
 1. Svakog prvog petka u mjesecu generalni upravitelj slavi sv. misu za sve žive članove i na nakane osoba koje su preporučene u molitve, a svakog drugog petka u mjesecu za pokojne članove. Isto tako, svaki nacionalni, biskupijski ili mjesni upravitelj može pod istim uvjetima slaviti sv. misu.
 2. Štoviše, jedna se misa prikazuje za vječni pokoj duše svakog upravitelja i svih odgovornih osoba, nakon saznanja za njihovu smrt.
ČLANAK 13. Potpuni oprost

Dekret Apostolske pokorničarne, datirane dana 21. siječnja 2008., podjeljuje potpuni oprost članovima Udruženja, uz redovne uvjete – ispovijed, pričest, molitva na nakane vrhovnog svećenika i nenavezanost na svaki, pa i laki grijeh – uz uvjet da izjave ili obnove, barem na privatan način, obećanje da će vjerno obdržavati Statute Udruženja:

 1. na dan upisa;
 2. na dan prve posvete Presvetom Srcu lsusovu, kao i na dan kad svake godine obnavljanju ovu posvetu;
 3. na svetkovine Presvetog Srca lsusova i Krista Kralja, na blagdane bezgrešnog Srca Marijina, Gospe žalosne, Ivana apostola i evanđelista, sv. Marije Magdalene i sv. Margarete Marije Alacoque. Ova povlastica ima trajnu valjanost.
ČLANAK 14. Financiranje

Djelatnosti Udruženja financirane su darovima članova Udruženja i prilozima vjernika. Od članova se ne traži nikakva uplata. Slobodno dani prilozi posvećeni su za opće funkcioniranje Djela (misni prinosi na spomenute nakane u čl. 12., tisak i razni troškovi). Generalni će upravitelj, uz suglasnost Generalnog vijeća Udruženja, imenovati dva savjetnika za ekonomska pitanja na mandat od 6 godina. On dolazi kod ovih savjetnika kako bi mu dali svoja mišljenja prije sklapanja nasljednih poslova od velike važnosti kako bi svake godine odobrili račune upraviteljâ (kan. 1280).

ČLANAK 15.

Udruženje može biti ukinuto u skladu s pravilima kanonskog prava, a imovina će biti dodjeljena nekom sličnom Djelu prema odlukama papinskog Vijeća za laike.

ČLANAK 16.

Generalno vijeće Udruženja može predložiti izmjene Statutâ na odobrenje Papinskom vijeću za laike.

PAPINSKO VIJEĆE ZA LAIKE 68/09/S-61/8-1

Vatikan, 21. siječnja 2009.
Stanislaw kard. Rytko, predsjednik